Close
Ubezpieczenie szkolne dziecka NNW Oświata w Gothaer Gorzów wlkp.

Ubezpieczenie szkolne dziecka NNW Oświata

Ubezpieczenie szkolne dziecka NNW Oświata – nagłe zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Gothaer TU S.A., wywołane przyczyną zewnętrzną (w tym aktem terroru), w którego następstwie Ubezpieczony, wbrew swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu OWU nieszczęśliwym wypadkiem jest również udar mózgu oraz zawał serca.

Ubezpieczenie szkolne dziecka NNW Oświata

Ubezpieczenie NNW jest skierowane do placówek oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki wychowawcze i szkoły wyższe) oraz osób indywidualnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu, lub śmierć Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje swoim zakresem również zdarzenia powstałe w trakcie zająć sportowych (UKS) oraz podczas zajęć wychowania fizycznego w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych. Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu.

Do kogo skierowania oferta

Ubezpieczenie szkolne dziecka NNW Oświata jest skierowane do placówek oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki wychowawcze i szkoły wyższe) oraz osób indywidualnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu, lub śmierć Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje swoim zakresem również zdarzenia powstałe w trakcie zająć sportowych (UKS) oraz podczas zajęć wychowania fizycznego w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych. Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu.

Co obejmuje ubezpieczenie

  1. Do świadczeń podstawowych należą:
    świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczeni. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieszczęśliwy wypadek spowodowany aktem terroru,
  2. świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli wypadek nastąpił na terenie placówki światowej, dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nastąpił wskutek aktu terroru, suma ubezpieczenia na świadczenie z tytuł śmierci wynosi 50%,
  3. zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu, oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP,
  4. zasiłek z tytułu niezdolności do nauki / pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki / pracy przekroczył 31 dni,
  5. świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki,
  6. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu,
  7. jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady w wysokości 200 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 48 godzin w szpitalu.

Na wniosek Ubezpieczającego:

Zakres ubezpieczenie szkolne dziecka NNW Oświata może być rozszerzony o wypłatę świadczeń, w zakresie określonym w odrębnych klauzulach. Do ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych OŚWIATA:
Klauzula nr 1: Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 2: Świadczenie szpitalne (NNW albo choroba)
Klauzula nr 3: Świadczenie progresywne
Klauzula nr 4: Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Klauzula nr 5: Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców, lub opiekunów prawnych ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 6: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
Klauzula nr 7: Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej
Klauzula nr 8: Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego
Klauzula nr 9: Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku
Klauzula nr 10: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowo – wychowawczej
Klauzula nr 11: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego
Klauzula nr 12: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektora placówki oświatowej.

Dodaj komentarz