Close
Ubezpieczenie cudzoziemców w firmie Gothaer

Ubezpieczenie cudzoziemców

Jesteś cudzoziemcem lub obywatelem polskim zamieszkałym na stałe za granicą? Planujesz naukę a może pracę w naszym kraju? Bez względu na to, jaki jest cel Twojego pobytu w Polsce, potrzebne jest Ci poczucie bezpieczeństwa. Możesz je sobie zapewnić, wykupując u nas polisę, jaką jest tanie ubezpieczenie cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.

Kogo obejmuje ochroną ubezpieczenie cudzoziemców na terenie Polski?

 • Polaków, przebywających w Polsce a zamieszkałych na stałe za granicą
 • cudzoziemców, nie mieszkających na stałe w Polsce, podczas ich pobytu turystycznego w RP.

Przez jaki okres?
Na okres 12 miesięcy lub krótszy.
W jakiej formie?
Indywidualnie lub grupowo.
W jakich sytuacjach?
Podczas pobytu turystycznego w Polsce. Obejmuje ochroną również: młodzież
studiującą w RP, osoby przyjeżdżające do pracy.
Kiedy udzielimy pomocy?
W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w okresie objętym
ubezpieczeniem.

Jaki jest obowiązkowy zakres ubezpieczenia?

Obowiązkowe jest ubezpieczenie na podstawie Klauzuli nr 1 – ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie RP. Fakultatywnie można rozszerzyć zakres ochrony o Klauzulę nr 2 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – Klauzula nr 3.

Jakie koszty pokryje ubezpieczenie?

W całości pokryjemy koszty związane z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem w okresie ubezpieczenia dotyczące:
a) pobytu w szpitalu, leczenia szpitalnego i operacji,
b) badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych,
c) transportu medycznego – z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub do wskazanego miejsca pobytu,
d) transportu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
e) zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
f) koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces
leczniczy.

W 50% pokryjemy koszty:
a) kremacji albo pogrzebu w Polsce,
b) transportu zwłok do kraju zamieszkania,
c) dodatkowo pokryjemy koszt leczenia stomatologicznego,
d) koszt pobytu do 7 dni (nocleg, utrzymanie, podróż) osoby towarzyszącej jeśli Ubezpieczony jest hospitalizowany
w Polsce.

Jakie koszty pokryje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje ochroną Ubezpieczanego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w związku ze zdarzeniem wyrządzonym poszkodowanemu czynem niedozwolonym w trakcie podróży i pobytu na terytorium RP.

W jakich sytuacjach otrzymam świadczenie z ubezpieczenia NNW?

W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku wypłacimy świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku oraz świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

Atuty ubezpieczenia w firmie Gothaer

 • Ochrona w razie nieprzewidzianych problemów zdrowotnych dla osób odwiedzających Polskę a mieszkających
  na stałe za granicą RP
 • Zakres i suma ubezpieczenia spełniają prawne wymogi ubezpieczenia dla cudzoziemców ubiegających się
  o polską wizę
 • Możliwość wyboru sum ubezpieczenia jak i rozszerzenia zakresu o ryzyka dodatkowe (NNW, OC w życiu prywatnym)
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o wypadki związane z wykonywaniem pracy lub amatorskim uprawianiem
  sportów wodnych i zimowych

 

 

Dodaj komentarz