Close
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem, którego celem jest ochrona zarówno życia, jak i zdrowia ludzkiego poprzez zagwarantowanie ubezpieczonym jednostkom świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek:

  • śmierci,
  • dożycia określonego wieku,
  • nastąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia na życie mają dwie zasadnicze funkcje.

 Pierwsza ochronna – zaspokaja ona potrzeby finansowe, które powstały po stracie osoby ubezpieczonej. Świadczenie uzyskane z tego świadczenia może służyć zarówno spłacie należności podatkowo – sądowych, stanowić dochód dla rodziny poszkodowanego, jak i być w formie funduszu na leczenie. 

Druga oszczędnościowa – ta funkcja związana jest bezpośrednio z funduszami inwestycyjnymi. Pozwala ona osobie ubezpieczonej na uzyskanie korzyści finansowych w postaci pożyczki, udziału w zysku, wartości wykupu bądź emerytury.

Tak jak w przypadku ubezpieczeń majątkowych mamy wiele form ubezpieczeń na życie. Najważniejsze z nich to:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci,
  •  ubezpieczenia na dożycie,
  • ubezpieczenie mieszane,
  • renty życiowe,
  •  ubezpieczenia posagowe,
  • ubezpieczenia grupowa,
  • ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi.
ubezpieczenie na życie Gorzów Woźniak 4

Rodzaje ubezpieczeń

W ramach ubezpieczeń możemy wyróżnić pięć głównych grup.

Ubezpieczenie na życie

Wyróżniamy w tej grupie terminów-ki, czyli terminowe ubezpieczenia na życie zawierane najczęściej na termin od 5 do kilkudziesięciu lat. Polisa trwa do ukończonego określonego wieku ubezpieczonego. Następne to terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie również zawierane jest na określony termin. Świadczenie pieniężne w przypadku tego rodzaju wypłacane jest przy śmierci bądź dożyciu do wygaśnięcia polisy. Jest to idealna opcja na dodatkową emeryturę. Trzecie: bezterminowe ubezpieczenie na życie zawierane jest na czas nieokreślony, czyli do końca życia ubezpieczonego.

Ubezpieczenie posagowe

Ich celem jest zgromadzenie środków na dzieci np. na studia, mieszkanie. W praktyce jednak występują one w formie ubezpieczeń na życie i dożycie. Ubezpieczonym jest rodzic bądź opiekun, a po wygaśnięciu umowy zgromadzone środki przejmuje dziecko.

Ubezpieczenia rentowe

Ten rodzaj ubezpieczenia daje nam możliwość pomnożenia swojego majątku. Ma to na celu wypłatę przyszłej emerytury. Pieniądze ze składek, jakie płacimy, inwestowane są na rynku najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Pomnożony majątek daje nam podstawę dodatkowej emerytury. Również w przypadku śmierci ubezpieczonego przewidziane jest świadczenie dla jego rodziny.

Ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ostatnio bardzo popularnym ubezpieczeniem życiowym jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ubezpieczenie to ma charakter ochronno-oszczędnościowy, co oznacza, że część składki przeznaczana jest na ochronę, zaś pozostała część zasila oszczędności – fundusz kapitałowy.

Ubezpieczenia inwestycyjne

To ubezpieczenia, których głównym celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Opłacane składki są przeznaczane przede wszystkim na wykup jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Dodatkowe ubezpieczenia wypadkowo-chorobowe, które mogą uzupełnić podstawowe grupowe ubezpieczenie na życie, dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i zapewniają dodatkowe środki finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.

Nasze porady