Close
Ubezpieczenie D&O odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką Gorzów Wielkopolski LLOYD'S Leadenhall

UBEZPIECZENIE D&O ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ

Ubezpieczenie D&O odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką chroni odpowiedzialność członka kierownictwa za szkody wyrządzone nieumyślnymi błędami w zarządzaniu, a także pokrywa koszty pomocy i kary administracyjne nakładane bezpośrednio na niego w związku z tymi błędami. Często nazywane OC menadżera.

Dla kogo ubezpieczenie D&O odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką?

Członkowie kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
z wszelkich branż, a także innych podmiotów prawa posiadających zarząd jak np. spółdzielni, fundacji,
stowarzyszeń, podmiotów leczniczych.
Ubezpieczającym jest spółka (lub odpowiednio inny podmiot prawa), zaś Ubezpieczonymi jest
bezimiennie określony krąg osób byłych, obecnych oraz przyszłych osób pełniących funkcje kierownicze
w spółce (lub odpowiednio innym podmiocie). Szczegółowa definicja Ubezpieczonego w § 10 ust. 1
warunków ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem składa się z 7 klauzul
oraz kilkunastu dodatkowych rozszerzeń.
Ubezpieczenie zawsze obejmuje klauzulę A i B oraz wszystkie rozszerzenia.
Klauzule C-G chroniące ryzyko samej spółki (zarządzanego podmiotu) mogą zostać wybrane jako wariant oferty.

 • Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku
  z zarządzaniem
 • Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków
  kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
 • Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice
  insurance). Odpowiedzialność członka kierownictwa za czyny bezprawne pracodawcy są objęte
  ochroną w ramach klauzul A i B.
 • Klauzula D – koszty obrony spółki
 • Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń
  pracowniczych
 • Klauzula F – odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
 • Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Katalog rozszerzeń:

 • Kierownictwo spółką zewnętrzną
 • Koszty Dochodzenia
 • Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie
 • Koszty obrony dobrego imienia
 • Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności
 • Grzywny i kary administracyjne lub cywilne
 • Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu
 • Koszty stawiennictwa

Dla jakich limitów można uzyskać ofertę ubezpieczenia LLOYD’S Leadenhall D&O?

Minimalny limit to 500 tys. zł, maksymalny to 50 mln zł. Limit powinien odpowiadać wartości sumy aktywów spółki określanej w bilansie i najczęściej wynosi ok. 20% tej kwoty. Czyli spółka o sumie aktywów 10 mln zł najczęściej zawiera ubezpieczenie D&O dla swoich członków kierownictwa z limitem 2 mln zł.

 

Dodaj komentarz